Sultangazi’de Satılık 4 Arsa !

Sultangazide Satılık 4 Arsa

Sultangazi Belediye Başkanlığı Eski Habipler Mahallesi’nde yer alan 4 adet arsayı satışa çıkardı.

Sultangazi Belediye Başkanlığı Eski Habipler Mahallesi’nde yer alan 4 adet arsayı satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 3 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

BİK İlan No : ILN00491987

İlan tarihi : 24.11.2016

Şehir : İstanbul / Sultangazi

Yayınlandığı Gazeteler

HALKIN GAZETESİ BİRGÜN 07.12.2016

Gazetenin Diğer Aktif İlanları

İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?

İhale Türü : Satış

İhale Tarihi : 22.12.2016 11:20

İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ

İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 1. Kat Encümen Odası

1- Yukarıda özellikleri belirtilen, Sultangazi Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale, İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 1. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli) TL olup Sultangazi Belediyesi emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden (İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.

2- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3- İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:

A- Gerçek kişi olması halinde;

1-T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

2-İkametgâh belgesi,

3-Noter tasdikli imza beyannamesi,

4-İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı,

5-Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı,

6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

8-Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

B- Tüzel kişi olması halinde;

1-Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili Makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge,

2-Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3-Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,

4-Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı,

5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6-Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

7- İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı,

8-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

9- Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

C- Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

4- İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir