Kocaeli Başiskele’de Satılık Arsa!

Kocaeli Başiskele

Kocaeli Başiskele Belediye Başkanlığı, Kullar ve Yenköy Mahallelerinde bulunan 2 arsayı satışa çıkardı.

Kocaeli Başiskele Belediye Başkanlığı, Kullar ve Yenköy Mahallelerinde bulunan 2 arsayı satışa çıkardı.Sanayi Alanı ev İlköğretim Tesis Alanı olarak belirlenen arsaların toplam bedeli 7 milyon 347 bin 825 olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşıdaki listede yer alan 2 (İki) adet arsa taşınmaz hali hazır mevcut durumuyla ayrı ayrı olarak satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1) İhalelerin Tarihi ve Saati        :  23.12.2016 – Cuma Günü Aşağıdaki tabloda belirtilen saatlerde

2) İhalelerin Yapılacağı Yer       :  Yuvacık Hizmet Binası 2. Kat Kütüphane salonu (Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Gizem Sok. No: 2 Başiskele/ KOCAELİ)

3) İhale Usulü                            :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü

4) İhale şartnameleri                  :  Başiskele Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü- İhale Birimi Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Gizem Sok. No: 2 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

Tel: 0262 343 20 20    Fax: 0 262 344 42 12

5) Şartname Bedeli                    :  500,00 -TL. (Her ihale için ayrı şartname satın alınacaktır)

6) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1 – Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması

7) Teklif mektuplarının en geç tabloda belirtilen ihale saatlerine kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Strateji Geliştirme Müdürlüğü-İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8) Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalelerin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10) İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir