Karatay Belediyesi 12 gayrimenkulü satışa çıkarıyor!

İhale Karatay Belediyesi

Mülkiyeti Karatay Belediyesi’ne ait olan 12 adet gayrimenkul toplam 77 milyon 785 bin 500 TL bedelle 19 Ekim 2016 günü ihaleye sunulacak.

Mülkiyeti Karatay Belediyesi’ne ait olan; Fevzi Çakmak, Tatlıcak, Hacı Yusuf Mescit, Uleme Çavuşoğlu ve Saraçoğlu Mahalleleri’nde yer alan 12 adet gayrimenkul toplam 77 milyon 785 bin 500 TL bedelle satılıyor.

1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sıradaki gayrimenkuller 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde Kapalı Teklif Usulü ile 7,8,9,10,11 ve 12 nci sıradaki gayrimenkul açık teklif usulüyle satılacak.

Satışa konu olan gayrimenkullerin ihalesi 19 Ekim 2016  Çarşamba günü saat 15:10’da Belediye Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacak.

İhaleye gireceklerin en geç 19 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar geçici teminat bedelini Karatay Belediyesi’ne nakit yatırmaları veya 2886 sayılı kanuna göre teminat yerine  geçen belgeler ile 7 nci maddede belirtilen belgeleri Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliği’ne ibraz etmeleri gerekiyor.
Gayrimenkullerin bedelleri ;

Satılacak 1,2,3,4,5,6 ve 7 nci sıradaki gayrimenkullerin bedelleri sözleşme tarihinde  yüzde  25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 23 ay eşit aralıklı taksit halinde  8, 9,10,11 ve 12 nci  sıradaki gayrimenkullerin bedelleri sözleşme tarihinde yüzde 25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 5 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecek olup, satışlardan doğacak KDV ile ilgili 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre işlem yapılacak.

Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A- Dış zarf

a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.( T.C Kimlik Numaralı)

c) Geçici teminat  (2886 sayılı D.İ.K.’ nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir)

d)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel         kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,

e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi, ( Ortak girilmesi halinde)

B- İç zarf

a)Teklif mektubu

Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:00’a kadar encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.

Açık teklif usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ;

a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.( T.C Kimlik Numaralı)

c) Geçici teminat  (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir)

d)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel         kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,

e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

 

f) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir