Yalova Çiftlikköy’de 26.8 milyon TL’ye satılık 5 gayrimenkul!

Yalova Çiftlikköy Satılık Gayrimenkul

Çiftlikköy Belediye Başkanlığı tarafından Yalova Çiftlikköy’de M.A.E. Mahallesi’nde bulunan 5 konut, 26 milyon 876 bin 470 TL’ye satışa çıktı.

Yalova Çiftlikköy’de M.A.E. Mahallesi’nde bulunan 5 konut, Çiftlikköy Belediye Başkanlığı tarafından satışa çıkarıldı.

Madde 1 – Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Çiftlikköy Belediye sınırları içerisinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar (arsa) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ (Arttırma) ihale edilerek satışı yapılacaktır.

 

Madde 2 – Satılacak olan taşınmaz malların nitelikleri:

İhale Yeri: Çiftlikköy Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Salonu

Madde 3 – İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

A – Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak)

b) Kanuni ikametgâh göstermesi,

c) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı (varsa telefon numarası, e-posta adresi)

d) Noter tasdikli imza beyannamesi,

B – Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2016 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

C – Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici teminat belgesi ile şartnamenin alındığına dair belge,

b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D – Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

b) Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

Madde 4 – Şartnameler mesai saatleri içerisinde Çiftlikköy Belediyesi, Gelir – emlak Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir ve 250,00 (ikiyüzelli) TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 5 – İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları ihale katılım dosyalarını, ihale günü saat:13.30’a kadar makbuz karşılığında Çiftlikköy Belediyesi Evrak Kayıt birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6 – Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir