Gaziosmanpaşa’da 9.5 milyon TL’ye satılık arsa!

Çanakkale Arsa Arazi

İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi, Bağlarbaşı’nda bulunan arsayı satışa çıkardı.

İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi, Bağlarbaşı’nda bulunan arsayı satışa çıkardı. Satışı yapılacak olan 528587/568587 hisseli arsanın satış bedeli 9 milyon 514 bin 566 TL olarak belirlendi.

İSTANBUL İLİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz tapuda Belediyemiz adına kayıtlı olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır, jli : İstanbul

İlçesi : Gaziosmanpaşa

Mahallesi : Bağlarbaşı

Sokağı : Piyale Sk. – Haşim Yılmaz Cad.

Pafta No

Ada No : 1428

Parsel No : 1

Parsel Alanı : 5,685,87 metrekare

Belediye Hissesi : 1/1

Satışı Yapılacak Hisse : 528587/568587

Satışı Yapılacak Alan : 5.285,87 metrekare

Cinsi : ARSA

Niteliği : Taşınmaz üzerinde 2981 sayılı yasa kapsamında haksahipleri ve gecekondular bulunmaktadır.

İmar Durumu : Gaziosmanpaşa İlçesi, Bağlarbaşı Mah., 1428 Ada, 1 Parselin de içeri-

sinde bulunduğu alan 24.12.2012 tarihli ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26.01.2013 tarihli ve 28540 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Söz konusu yasa kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.03.2013 tarih ve 944 sayılı oluru ile hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşmalar yapılması, anlaşma ile tahliyelerin verilmesi, her türlü harita, imar planı, tasarım projesi, kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulama, kat veya hasılat karşılığı usulleri de dahil olmak üzere inşaat yapma veya yaptırma, arsa paylarını belirleme gibi hususlarda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı geçici olarak yetkijendirilmiştir. Bu yetkiler kapsamında hazırlanan, 16.11.2015 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında; 1428 Ada, 1 Parsel kısmen Ticaret + Konut Alanında, kısmen de Yüksek Yoğunluklu Mevcut Konut Alanında (555 kişi/ha) kalmaktadır. 16.11.2015 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda 25.12.2015 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İmar Planı onaylanmıştır. Ancak, 25.12.2015 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli plana askı süresi içinde itirazlar olmuş, bu itirazlar değerlendirilmek üzere Başkanlık Makamına iletilmiştir. Söz konusu itirazlara ilişkin düzenlemeler 03.05.2016 tarihinde Belediye Başkanınca onaylanmıştır. Gaziosmanpaşa İlçesi, Bağlarbaşı Mah., 1428 Ada, 1 Parsel 25.12.2015/03.05.2016 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Mahallesi Riskli Alanına İlişkin Uygulama İmar Planında; kısmen M simgeli konut alanında, kısmen ticaret + konut alanında, kısmen de yol alanında kalmaktadır. Söz konusu planlama alanında Brüt Emsal: 1.8 olarak uygulama yapılacaktır. Ancak 16.11.2015 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planları; İstanbul 11. İdare Mahkemesi 2016/516 Esasına kayden açılan dava ile 02.06.2016 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Tahmin edilen bedel  9,514,566.00-TL

Geçici Teminat : 951,456.60- TL

Şartname bedeli: 1,000.00-TL

Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen Gaziosmanpaşa Belediyesi mülkiyetinde bulunan arsa 13.10.2016 tarihe tesadüf eden Perşembe günü saat 14:30 da yapılacak ihale ile satılacaktır.

İhale Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 20) Belediye Encümen salonunda (Kat: 7) yapılacaktır.

Tarih Saat Gün

halenin yapılacağı tarih : 13.10.2016 14:30 Perşembe

İhale için son müracaat tarihi : 13.10.2016 14:30 Perşembe

İhaleye Katılabilmek için İsteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

-İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için, verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur.

-Dış Zarf (dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir) a-)Teklif Mektubunu havi iç zarf

b-)Tebligat için gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerde vergi dairesi kaydı kimlik numaralarını bildirmek,

c-)Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküsü, vekaleten iştirak ediliyor ise isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,

d-)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküsü, e-)Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f-)Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmak ve makbuz aslını sunmak, g-)Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge h-)Şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz (aslı) ve şartnamenin her bir sayfasının istekli tarafından imzalanması ve son sayfasının okudum, her şartı kabul ediyorum şeklinde imzalanması, i-)Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterden tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri kamu tüzel kişilerin ise yukarıda a, b, c, d, e şıklarında belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.

-İhaleye katılabilmek isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları evrakları ihale günü, ihale saatine kadar İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden (7.kat) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

-ihaleye katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

-İş bu ilan 26.09.2016 tarihinde Belediyemiz zemin katında mevcut genel ilan panosu ile 5.kat emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir. Ayrıca yine aynı tarihte Belediyemiz internet sayfasında yayınlanıp süre bitiminde kaldırılacaktır.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir