Afyon Dazkırı’da Kat Karşılığında Konut Yapılacak !

İhale Haber

Dazkırı Belediyesi, 7.6 milyon lira bedelle kat karşılığı konut ihalesi düzenliyor.

Afyon Dazkırı Belediyesi, Esentepe Mahallesi’nde kat karşılığı konut yaptıracak. 8 bin 507 metrekare arsa üzerinde inşa edilecek projenin ihalesinde tahmini bedel, 7 milyon 681 bin 45 lira olarak belirlendi. İhalenin ayrıntıları şöyle;Dazkırı Belediye Başkanlığı’ndanAfyon İli, Dazkırı İlçesi, Esentepe Mahallesi, Şehit Astsubay Tuncay Doğan Caddesinde, Dazkırı Belediyesi mülkiyetindeki; aşağıda nitelikleri belirtilen parsel üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35-A maddesine göre kapalı teklif usulü kat karşılığı konut inşaatı yaptırılacaktır.
İşin yapılacağı yer ve niteliği;
Afyonkarahisar İli Dazkırı İlçesi Esentepe Mahallesi Tuncay Doğan Caddesi 26 ada 4 parselde kayıtlı 4436,47 m2’lik arsa vasıflı taşınmaz üzerine toplam inşaat alanı 8507,35 m2 olan yapı inşaa edilecektir.
1 – Bu işin tahmin edilen bedeli 7.681.045,38 TL (Yedimilyonaltıyüzseksenbirbinkırkbeş Türk Lirası, otuzsekiz kuruş ) dır.
2 – İhale 15/08/2016 günü saat 14:00’de Dazkırı Belediyesi Binası içerisindeki toplantı salonunda yapılacaktır.
3 – İhale şartnamesi ve diğer evraklar Dazkırı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri (08.00-12.30;13.30-17.00) arasında görülebilir.
4 – İhaleye katılabilmek için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte; isteklilerin:
A. İkametgâh belgesi,
B. Tebligat için adres beyanı (beyanda; telefon, faks, e-mail bilgileri de yazılacak)
C. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
1. Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir, (ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış) belge
2. Tüzel kişi olması halinde; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından (ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış) Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
D. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri
1. Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi (ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda düzenlenmiş)
2. Tüzel kişi olması halinde; ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde; bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret ve Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)
E. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise isteklinin adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (ihale tarihinin içinde bulunduğu yıl içinde düzenlenmiş)
F. İşin keşif bedelinin %3 (yüzde üç)’ü oranında 230.432,00 TL (ikiyüzotuzbin dörtyüzotuziki Türk Lirası) geçici teminat
G. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler:
1. İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge
2. İhale tarihi itibariyle vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge
3. Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler
4. 2886 ve 4734 sayılı kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhüt
H. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler
a) Bankalardan temin edilecek belgeler:
(1) Mali durumunu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. (banka referans mektubu ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.)
(2) Banka referans mektubuna ilişkin yeterlilik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:
Kullanılmamış nakit kredisi, işin keşif bedelinin %25’i ve teminat mektubu kredisinin, keşif bedelinin %25’inden az olmamalıdır.
(3) İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından, ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlilik kriterleri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin, her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlilik kriterlerini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.
(4) Gerek görüldüğünde banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyit yazılarında bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.
b) Bilanço veya eşdeğer belgeler:
(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
(a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümlerinin
(b) (a) bendine belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin
her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.
(2) Adayın veya isteklinin (1)’inci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Bu durumda:
(a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (1 yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakkediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir.)
(b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir.
(c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hak ediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.
(3) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgeleri sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parsel tutarının ortalaması üzerinden yeterlilik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
(4) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sağlayamayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
(5) 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.
(6) Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.
(7) Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.
(8) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ikinci fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
c) İsteklinin İş Hacmini Gösterir Belgeler
1 – İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tabloları,
2 – Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturalardır.
I. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler
İş Deneyimini Gösteren Belgeler
Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini teşvik etmeleri için muhammen bedelin (keşif bedelinin) %50’si oranında iş deneyim belgesi sunmaları zorunludur.
Benzer iş olarak; yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler dair tebliğde belirtilen B (üst yapı bina) grubu işlerden III. Grup işler benzer iş olarak kabul edilecek.
İsteklinin Organizasyon Yapısı Ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler
İhaleye katılan istekliler, mezuniyet tarihinden itibaren en az 5 yıl mesleki deneyim sahip, olmak (mezuniyet belgesi ile tevsik edilir) ve isteklinin ticari faaliyetini sürdürdüğü şirket merkezinde ihale tarihinden geriye doğru bir yıldır çalışıyor olduğu (Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödendiğini gösteren belge ile tevsik edilebilir) belgelendirilmek üzere aşağıda tip ve sayıları belirtilen anahtar teknik personel taahhütnamesi verilecektir.
(1) Adet İnşaat Mühendisi veya mimar (En az 5 yıl deneyimli)
İhaleye katılan isteklilerden aşağıda tip ve sayıları belirtilen teknik personelleri işin başından sonuna kadar şantiye sahası içerisinde istihdam etmesi noter onaylı teknik personel taahhütnamesi ile verilecektir.
(1) Adet İnşaat Mühendisi
(1) Adet Elektrik Mühendisi
(1) Adet Makine Mühendisi
J. 4734 sayılı Kamu İhale ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin taahhütname.
K. İhale doküman dosyasının satın alındığına dair belge.
5 – İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 14:00’e kadar ihalenin yapılacağı Dazkırı Belediyesi Belediye Başkanlığına, (yazı işleri müdürlüğü evrak kalemine) makbuz karşılığında vermesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve Postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilemez.
6 – İhaleye katılmak için verilecek teklif zarfları, şekli ve içerikleri idari şartnamede belirtildiği gibi hazırlanarak verilecektir.
7 – Teklif başvuru dosyası idareye verildikten sonra, ihale veya son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
8 – İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde ,(Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
9 – İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işi ihalesinde, İdari Şartname hükümleri uygulanacaktır.
10 – Bu işin Şartnamesi 750,00 TL (Yediyüzelli Türk Lirası ) bedel karşılığında, Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
11 – İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
İlan olunur.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir