Adana’da 2 adet satılık arsa 7.7 milyon TL

adana-da-2-adet-satilik-arsa-7-7-milyon-tl

Adana İli Çukurova İlçesi’nde  2 adet Satılık Arsa Adana Defterdarlığı emlak Dairesi tarafından 31 Temmuz 2015 günü açık artırma usülüyle ihale edilecektir.

BATI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZIN;

Adana İli Çukurova İlçesi Şambayadı Mahallesi’nde bulunan 2 arsa 7 milyon 796 bin TL bedelle  Adana  Defterdarlığı Emlak Dairesi tarafından satışa çıkacaktır.

Satış Şartları:

1 – Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2 – Satışa sunulan taşınmazın, Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Batı Emlak Müdürlüğünce Defterdarlık Hizmet Binamızın zemin katında bulunan Eğitim Salonunda (İhale Salonu) hizasında gösterilen tarih ve saatte satış ihalesi yapılacaktır.

3 – Satış ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri dahilinde Batı Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

4 – İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu (Her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/köyü, ada, parsel vb. gibi bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur), ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdan örneği, T.C.Kimlik Numarası, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluşundan 2015 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamelerini ihale saatinden önce ilgili ihale komisyonuna teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

5 – İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.

6 – Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre kanuni faizi ile birlikte (24) ay, (8) eşit taksitle ödenebilir. Satışımız KDV’ye tabi değildir. Tapudaki tüm işlemler bedelsizdir. (5) yıl emlak vergisinden muaftır.

7 – Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 – İsteklilerin, ihale tarihinden önce İdaremize müracaat etmeleri halinde taşınmazlar yerlerinde gösterilecektir.

İlan olunur.

Satılık Arsa Adana'da 2 adet satılık arsa 7.7 milyon TL

Satılık Arsa

İhale detayları için tıklayın.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir